skip to Main Content
Sportpark 't Paradyske
logo algemeen

Sportvereniging

Langezwaag

Opzegging

Lidmaatschap, contributie en opzegging inzake Sportvereniging Langezwaag (SVL)

In  de statuten van SVL d.d. 11 nov 1980 zijn o.a. de volgende bepalingen opgenomen:

Art 2.2.: Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni

Art 7.1.b.: Het lidmaatschap van leden eindigt door opzegging van het lid

Art 7.2.: Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschied door een schriftelijke kennisgeving, welke vòòr de eerste juni in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het verenigingsbestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren

 

Er bestaat bij de leden en bestuursleden nog wel eens onduidelijkheid over opzeggingen en verschuldigde contributies. Conform de statuten is een lid per 1 juli de jaarlijkse contributie verschuldigd. Veelal wordt de verschuldigde jaarcontributie geïncasseerd per kalenderkwartaal. Dit betekent daarmee niet, dat men ook per kwartaal kan opzeggen. Dit kan alleen conform art 7.2. Zegt men dus willekeurig op gedurende het  verenigingsjaar, dan geldt dit als opzegging per 30 juni van het lopende verenigingsjaar en is men tot deze datum de contributie verschuldigd.

 

De laatste jaren is het vaak voorgekomen dat leden gedurende het verenigingsjaar hun lidmaatschap opzegden. Veelal werd hun daarin qua betaling van de contributie ook in tegemoet gekomen, doch menigmaal leidt het tot discussie over het opzeggingstijdstip. Tevens wordt er hierbij aan voorbijgegaan dat de SVL al wel reeds de bondsafdrachten van het hele jaar hebben voldaan en er op basis van hun lidmaatschap trainingsuren etc. zijn ingekocht .

 

Recentelijk heeft het hoofdbestuur, in overleg met de afdelingsbesturen, aldus besloten om met ingang van heden (28 november 2013) de statuten conform art. 7.2. strikt na te leven. Dit betekent dus dat tussentijdse opzegging (op de “opzegdatum”) van het lidmaatschap geldt als opzegging  vòòr de eerste juni en men de volledige jaarcontributie verschuldigd is. In afwijking van art. 7.2. dient de opzegging per mail te geschieden aan het bestuur van de afdeling en/of aan de ledenadministrateur van het hoofdbestuur ettie1966@gmail.com. De secretaris/penningmeester handelen de eventuele nog te innen contributie af en de afdelingsbesturen dragen zorg voor de afmelding bij de betreffende bonden.

 

In afwijking van art.7.2. geldt voor de afdeling tennis een opzegdatum van 1 april. Het verenigingsjaar van de afdeling tennis loopt derhalve van 1 april t/m 31 maart. Door opzegging op of na 1 april dient men de volledige jaarcontributie te betalen tot het einde van het verenigingsjaar, zijnde 31 maart erop volgende.

 

Als opzegdatum geldt de datum van binnenkomst van de mail bij het afdelingsbestuur en/of de secretaris van het hoofdbestuur.

 

Per opzegdatum vervalt de “sociale verplichting” van het “draaien” van kantinediensten.